Ngày đăng tin: 25-03-2024
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An thông báo đấu giá tài sản (lần 3) Khoản nợ của Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An thông báo đấu giá tài sản (lần 3) Khoản nợ của Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền
Giá tài sản:  628.303.019.755 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý:

1.  Thông tin khoản nợ bán đấu giá

1.1. Khoản nợ bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá là toàn bộ giá trị khoản nợ (nợ gốc, nợ lãi và lãi đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền tại Chi nhánh Thành An phát sinh từ Hợp đồng cho vay Dự án đầu tư số 25/2018-HĐCVDADT/NHCT320-BDT ngày 30/05/2018 và các Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng cho vay.

Tổng dư nợ tính đến hết ngày 16/01/2024 là: 646.402.238.698 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm linh hai triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi tám đồng). Trong đó:

- Dư nợ gốc: 485.938.282.754 đồng.

- Nợ lãi: 160.464.000.944 đồng.

+ Lãi trong hạn: 155.306.511.253 đồng.

+ Lãi phạt: 5.157.489.691 đồng

1.2. Tài sản bảo đảm gồm:

(1) Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng 5.965,5m2 đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất tại Khu  A  –  Ô  số  8,  Khu  đô  thị  Vĩnh  Hòa, phường  Vĩnh  Hòa,  thành  phố  Nha  Trang,  tỉnh  Khánh  Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 355465 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/6/2016, số vào sổ cấp GCN: CT  –  10772.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp số: 49/2018HĐBĐ/NHCT320-BENDUTHUYEN được công chứng ngày 22/8/2018, đăng ký thế chấp ngày 22/08/2018 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp sau:

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 65/2018/VBSĐ01/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 30/10/2018 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai từ 803 giảm còn 711 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse);

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 75/2018/VBSĐ02/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 22/11/2018 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 611 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse);

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 85/2019/VBSĐ03/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 05/03/2019 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 509 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse);

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 95/2019/VBSĐ04/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 10/07/2019 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 470 căn hộ và toàn bộ diện tích các căn Penthouse);

Các Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp nêu trên đều được công chứng và đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định.

(2) Tài sản bảo đảm 2: Toàn bộ động sản thuộc Dự Án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia – Swisstouches Laluna Resort – Khu A theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 50/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ngày 02/08/2018 (HĐTC 50/2018), và các văn bản sửa đổi, bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn: Các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải và các động sản khác thuộc Dự Án

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 70/2018/VBSĐ01/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 29/10/2018

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 86/2019/VBSĐ03/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 05/03/2019.

(3). Tài sản bảo đảm 3: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 60 Hợp đồng mua bán căn hộ ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. 

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 13/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 31/08/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/04/2019.

(4). Tài sản bảo đảm 4: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 98 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 14/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 01/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/04/2019.

(5). Tài sản bảo đảm 5: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 23 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 15/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 31/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/04/2019.

(6). Tài sản bảo đảm 6: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 10 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 30/11/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/04/2019.

(7). Tài sản bảo đảm 7: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 19 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 17/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 05/09/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/08/2019.

(8). Tài sản bảo đảm 8: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 39 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 18/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 08/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/08/2019.

(9). Tài sản bảo đảm 9: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 24 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 19/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 01/11/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/08/2019.

(10). Tài sản bảo đảm 10: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 12 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyềnvà người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 20/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 03/12/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/08/2019.

(11). Tài sản bảo đảm 11: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 06 Hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ.

Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 01/2019/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 04/01/2019, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/08/2019.

2. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát, Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, khách sạn thể thao, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 628.303.019.755 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám tỷ, ba trăm linh ba triệu, không trăm mười chín nghìn, bảy trăm năm mươi lăm đồng), giảm 10% so với mức giá bán khởi điểm lần hai ngày 06/03/2024 (Không chịu thuế GTGT).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tương đương: 125.660.603.000 đồng (Bằng chữ: Một hai mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, sáu trăm linh ba nghìn đồng).

Các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 03 năm 2024 đến 17h00 ngày 03 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, khách sạn thể thao, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát, hạn cuối đến 17h00 ngày 03 tháng 04 năm 2024 (Trong giờ hành chính).

7. Tham khảo hồ sơ của khoản nợ:

- Trong hai ngày 03/04/2024 và 04/04/2024 (Trong giờ hành chính)

- Địa chỉ xem hồ sơ tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh Thành An. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa CT2-105, KĐT mới Văn Khê, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

8. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền cọc trước: Từ 8h00 ngày 03/04/2024 đến 17h00 ngày 05/04/2024.

9. Tổ chức đấu giá: Thời gian tổ chức buổi công bố giá dự kiến: 09h00 ngày 08 tháng 04 năm 2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, khách sạn thể thao, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

10. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát, Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, khách sạn thể thao, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội: SĐT: 0973.492.209.

Trân trọng Thông báo!

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 202020 - ; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI