TRUNG TÂM XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

TRUNG TÂM XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

VietinBank AMC thành lập Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm với mục đích chuyên môn hoá việc tiếp nhận tài sản bảo đảm từ các Chi nhánh/Đơn vị VietinBank và các cá nhân, tổ chức khác để xử lý, thường xuyên tổng hợp và giới thiệu thông tin khoản nợ, tài sản cần xử lý để chào bán, môi giới, tìm kiếm khách hàng, góp phần giảm thiểu nợ tồn đọng, làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo phát triển an toàn và vững bền của các Chi nhánh/Đơn vị VietinBank. Trung tâm có các chức năng nhiệm vụ cơ bản sau:

- Hỗ trợ xử lý tài sản: Tiếp thị, môi giới bán/chuyển nhượng tài sản;

- Hỗ trợ thủ tục pháp lý tài sản: Các thủ tục công chứng mua bán, sang tên, nộp thuế,… và làm các dịch vụ khác liên quan đến bán, cho thuê tài sản;

       - Quản lý, khai thác tài sản; cho thuê tài sản.