Vietinbank AMC

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

     Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) tổ chức đấu giá tài sản do các tổ chức, cá nhân gởi đến là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, gồm :

     - Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

     - Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về sử lý vi phạm hành chính.

     - Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

     - Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu đấu giá tài sản.

     - Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

     - Tài sản Nhà nước đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

     * Hồ sơ tài sản đấu giá bao gồm:

     1. Đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân , tổ chức: Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

     2. Đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước: Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản phải có Quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản. Việc bán tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     3. Đối với tài sản để Thi hành án: Bản sao bản án, quyết định của Toà án, Quyết định Thi hành án, quyết định kê biên tài sản của cơ quan Thi hành án và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó (nếu có).

     4. Đối với tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: Quyết định tịch thu tài sản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     5. Đối với tài sản bảo đảm: Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật thì còn phải kèm theo hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản nếu có.

     * Thủ tục đăng ký mua tài sản:

     1. Người tham gia đấu giá tài sản: 

     - Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Nghị định về đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

     - Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.
     2. Người không được tham gia đấu giá tài sản: 

     - Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

     - Người làm việc trong Trung tâm đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

     - Người có tài sản đấu giá.

     - Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật. 
     3. Đăng ký mua tài sản đấu giá: 

     - Người đã đăng ký mua tài sản đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người có tài sản đấu giá thoả thuận quy định, nhưng tối đa không quá 20% của giá khởi điểm.

     - Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

     - Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.