Vietinbank AMC

Biểu phí dịch vụ đấu giá tài sản

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 (Ban hành kèm theo quyết định số: 07/QĐ-KTTS ngày 01/03/2012 của Giám đốc Công ty)

 

1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản đấu giá.

1.1. Trường hợp đấu giá thành: mức thu phí đấu giá tài sản được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá, quy định như sau :

STT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

2.500.000 đồng +1,5% giá trị tài sản bán được quá 50.000.000 đồng

3

Từ trên 1.000.000.000 đến 10.000.000.000 đồng

16.750.000 đồng +0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1.000.000.000 đồng

4

Từ trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng

34.750.000 đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10.000.000.000 đồng

5

Từ trên 20.000.000.000 đồng

49.750.000 đồng + 0,1%  giá trị tài sản bán được vượt 20.000.000.000 đồng. Tổng số phí không quá 300.000.000 đồng/cuộc đấu giá

 1.2. Trường hợp đấu giá không thành (không có người đăng ký tham gia đấu giá, cuộc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá đề nghị thanh lý Hợp đồng đấu giá trước hạn, ...): người có tài sản đấu giá phải trả cho Công ty 50% mức thu phí đấu giá tài sản theo quy định tại Mục 1.1 Biểu phí này căn cứ trên giá khởi điểm đầu tiên, và các khoản chi phí thực tế, hợp lý phát sinh (chi phí đăng báo, quảng cáo, ...).

1.3. Ngay khi ký Hợp đồng đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thanh toán cho Công ty toàn bộ số tiền theo quy định tại Mục 1.2 Biểu phí này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

1.4. Trường hợp tài sản không bán được, nếu người có tài sản đấu giá vẫn có nhu cầu đấu giá tài sản tiếp thì hai bên ký Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc Phụ lục Hợp đồng đấu giá tài sản (có thể giữ nguyên giá khởi điểm hoặc giảm giá). Người có tài sản đấu giá phải chịu chi phí thực tế, hợp lý của mỗi lần ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc Phụ lục hợp đồng.

2. Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá

- Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau : 

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20.000.000 đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

100.000

3

Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

150.000

4

Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

5

Trên 500.000.000 đồng

500.000

 - Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí tham gia đấu giá tài sản đã nộp.